Меню

Теги для нашей библиотеки:

Рефераты бесплатно, доклады, курсовые работы, рефераты бесплатно, реферат, рефераты, рефераты скачать, Рефераты бесплатно, большая бибилиотека рефератов, и многое другое.


  Анализ организационно-технического уровня производства

Анализ организационно-технического уровня производства

ПЛАН.

Вступ.
І. Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо- господарську діяльність……………………………… … 4
ІІ. Аналіз фінансового стана підприємства……………………… 11

1. Аналіз структури пасиву балансу. Оцінка ринкової стійкості підприємства……………………………………… 11

2. Аналіз активів підприємства……………………………… 15

3. Аналіз взаємозв’язку активу і пасиву балансу. Оцінка фінансової стійкості підприємства……………………… 17

4. Аналіз ефективності і інтенсивності використання капіталу. Оцінка ділової активності підприємства… 24

5. Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства……………………………………………………29

6. Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства… 34
ІІІ. Висновки і пропозиції………………………………………………37
Література………………………………………………………………… 40
Додатки.

ВСТУП.

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п.
Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

Під аналізом розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей.

Зіст аналізу випливає з функцій. Однією з таких функцій являється вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства.
Наступна функція аналізу - контроль за виконанням планів і управлінських рішень, за економічним використанням ресурсів. Центральна функція аналізу
- пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики. Також інша функція анализу - оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей. І накінець - розробка заходів по використанню виявлених резервів у процесі господарської діяльності.
Аналізом фінансового стану підприємства, організації займаються керівники і відповідні служби, також засновники, інвестори з метою вивчення ефективного використання ресурсів. Банки для оцінки умов надання кредиту і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного одержання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень засобів у бюджет і т.п. Фінансовий аналіз є гнучким інструментом у руках керівників підприємства. Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використання засобів підприємства. Ця інформація представляється в балансі підприємства. Основними чинниками, що визначають фінансовий стан підприємства, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного обороту капіталу за рахунок прибутку і, по- друге, швидкість оборотності оборотних коштів ( активів). Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. В аналіз фінансового стану підприємства входить аналіз бухгалтерської звітності, пасив і актив, їхній взаємозв'язок і структура; аналіз використання капіталу й оцінка фінансової стійкості; аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства і т.п.

Розділ І.

Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо- господарську діяльність.

Ефективність використання виробничих та фінансових ресурсів характеризується кількісним співвідношенням інтенсивних і екстенсивних факторів.

Показниками екстенсивного розвитку є кількісні показники використання ресурсів: чисельність працюючих, величина використаних предметів праці, об’єм основних виробничих фондів, величина амортизації та авансованих оборотних засобів.

Показники інтенсивного розвитку – якісні показники використання ресурсів: продуктивність праці, матеріаловіддача, матеріало місткість, фондовіддача, фондомісткість, кількість оборотів оборотних засобів або коефіцієнт закріплення оборотних засобів.

Процес екстенсивного нарощування виробничого потенціалу є необхідним, але обмежується фінансовими можливостями підприємства. Економічно виправданим є таке нарощування виробничого потенціалу, яке супроводжується більш високим проростом фінансових результатів.

Визначальним напрямком мобілізації резервів виробництва є інтенсифікація виробничо-збутової діяльності, та використання виробничого потенціалу. Кінцеві результати діяльності формуються під дією як інтенсивних так і екстенсивних факторів. Особливістю інтенсивного і екстенсивного використання ресурсів є їх взаємозамінність. Так нехватку робочої сили можна поповнити підвищенням продуктивності праці.

Оцінка результатів інтенсифікації включає таку систему розрахунків:

а) визначення динаміки показників інтенсифікації;

б) Визначення співвідношення приросту використання виробничих ресурсів в розрахунку на 1% приросту обсягу виробництва;

в) розрахунок частки впливу зміни показників інтенсифікації на приріст обсягу виробництва;

г) розрахунок відносної економії виробничих ресурсів;

д) комплексна оцінка всебічної інтенсифікації виробництва.

Для оцінки інтенсифікації виробництва можна використати наступну аналітичну таблицю.

Таблиця № 1 Характеристика показників інтенсифікації виробництва
|Показники |Минулий |Звітний |Відхилен-н|
| |рік |рік |я, % |
|1. Валова продукція в співставних |23436 |15929 |67 |
|цінах | | | |
|2. Промислово-виробничий персонал |3707 |3343 |90 |
|3. Фонд оплати праці з |2603 |2513 |96 |
|нарахуваннями | | | |
|4. а) Основні виробничі фонди |262211 |261559 |99 |
|б) Амортизація |2877 |3598 |125 |
|5. Оборотні засоби |19407 |25099 |129 |
|6. Матеріальні затрати |13443 |12429 |92 |
|7. Продуктивність праці (с.1 : с.2)|6,3 |4,8 |76 |
|8. Продукція на 1 грн. оплати праці|9 |6,3 |70 |
|(с.1 : с.3) | | | |
|9. Матеріаловіддача (с.1 : с.6) |1,7 |1,3 |76 |
|10. а) Фондовіддача (с.1 : с.4а) |0,08 |0,06 |75 |
|б) Амортизацієвіддача (с.1 : с.4б) |8,1 |4,4 |54 |
|11. Оборотність оборотних коштів |1,2 |0,6 |50 |
|(кількість оборотів) (с.1 : с.5) | | | |

В звітному році в порівнянні з минулим продуктивність праці склала
76%, зарплатовіддача – 70%, матеріаловіддача – 76%, фондовіддача основних виробничих фондів – 75%, оборотність засобів – 50%.

За даними показників інтенсифікації визначають її економічний результат.
Таблиця № 2 Зведений аналіз показників інтенсифікації.

|Види ресурсів |Динаміка|Приріст(-)|Частка впливу на |Відносний |
| |якісних |спад(+) |100% спаду продукції|перерозхід|
| |показник|ресурсів | |ресурсів, |
| |ів |на 1% | |тис.грн. |
| |коефіціє|спаду | | |
| |нт |продукції,| | |
| | |% | | |
| | | |Екстенсивн|Інтенсив| |
| | | |их |них | |
| | | |факторів |факторів| |
|1.Промислово-виробничи|0,76 |0,3 |-30 |-70 |859,3 |
|й персонал | | | | | |
|2. Оплата праці |0,7 |0,12 |-12 |-88 |769 |
|3. Матеріальні затрати|0,76 |0,24 |-24 |-76 |3422,2 |
| |0,75 |0,03 |-3 |-97 |85877,6 |
|4. а) ОВФ |0,54 |-0,76 |+76 |-176 |1670,4 |
|б) Амортизація |0,5 |-0,87 |+87 |-187 |12096,3 |
|5. Оборотні засоби. | | | | | |
|Комплексна оцінка | | | | | |
|всесторонньої |0,66 |-0,042 |-4,2 |-95,8 |102165,1 |
|інтенсифікації. | | | | | |

У звітному році відбулося зменшення обсягу виробництва на 33%. Дані таблиці свідчать, що темпи зниження рівня використання всіх ресурсів повільніші, ніж темпи зменшення обсягів виробництва: зменшення на 1%спаду продукції – промислово-виробничого персоналу на 30%, оплати праці на 12%, матеріальних витрат на 24%, основних виробничих фондів на 3%. Також спостерігається зростання деяких видів ресурсів на 1% спаду виробництва таких як: амортизація на 76%, оборотні засоби на 87%. Дані таблиці свідчать про нераціональне використання всіх видів ресурсів підприємства, що призвело до великої суми перерозходу.

Для подальшої оцінки використання ресурсів і підтвердження зробленого висновку проведемо розрахунок частки впливу інтенсивності і екстенсивності на спад об’ємів виробництва.

В статистиці для кількісної оцінки ролі окремих факторів використовують індексний метод. Вплив кількісних факторів визначається діленням темпу росту на результативний показник і множенням на 100%.

З проведених розрахунків (табл. 2) можна спостерігати, що більший вплив на зменшення обсягів виробництва здійснюють екстенсивні фактори.
Використання таких ресурсів як амортизація і оборотні засоби є повністю екстенсивне.

Нераціональне використання всіх видів ресурсів підтверджуються розрахунком відносного перерозподілу ресурсів. Він розраховується наступним чином: від часткового показника звітного року мінусується базовий частковий показник скоригований на коефіцієнт росту обсягу виробництва.

Так найбільший перерозхід відбувся по таких видах як основні виробничі фонди (на 85877,6 тис.грн), оборотні засоби (на 12096,3 тис.грн), що свідчить про погіршення використання майна на підприємстві.

Сукупний відносний перерозхід можна визначити як суму перерозходів по основних видах ресурсів: матеріальні затрати, промислово-виробничий персонал, ОВФ, оборотні засоби. Він складає 102165,1 тис.грн.

Для комплексної оцінки всесторонньої інтенсифікації проведемо розрахунки на сукупні ресурси.

Однозначну оцінку всесторонньої інтенсифікації можна отримати з допомогою зведення різних показників в єдиний інтегральний показник, або з допомогою узагальнюючого показника, який вбирає в себе якісні характеристики часткових показників.

Для розрахунку динаміки сукупних затрат просумуємо затрати по всіх ресурсах:

Минулий рік — 2603+262211+19407+13443=297664 (тис.грн.)

Звітний рік — 2513+261559+25099+12429=301600 (тис.грн.)

Динаміка сукупних затрат визначається як відношення затрат звітного року до базового:

301600 / 297664=1,013

Співставленням динаміки продукції і динаміки сукупних ресурсів визначається динаміка якісних показників:

0,67 / 1,013=0,66 дані свідчать, що якісне використання ресурсів погіршилося на 34%.

Приріст сукупних ресурсів на 1% спаду обсягів виробництва дорівнює 1,3
: (-31)=0,042, що свідчить про нераціональне використання ресурсів.

Відповідно частка екстенсивних факторів на 100% спаду продукції – 4,2
% і інтенсивних факторів – 95,8%. З проведених розрахунків можемо зробити висновок, що спостерігається погіршення інтенсифікації виробництва і свідчить про: нераціональне і неефективне використання технологій на підприємстві; погану організацію праці; нераціональне використання сировинних ресурсів і т.п.

Узагальнюючим показником всесторонньої інтенсифікації для умов підприємств виступає рівень загальної рентабельності.

[pic] як відношення балансового прибутку(БП) до основних виробничих фондів
(ОВФ) та нормованих оборотних засобів (НОЗ).

[pic]

[pic] як бачимо з розрахунків на кінець звітного року рентабельність підприємство дещо зменшилась, а саме на 52%.

Щоб визначити вплив факторів на зміну рентабельності проведемо факторний аналіз за елементами затрат:

[pic], де

МЗ – матеріальні затрати на виробництво;

ЗП – витрати на оплату праці;

Рр – виручка від реалізації за мінусом ПДВ і акцизного збору;

В – відрахування на соціальні заходи;

А – амортизація;

ІВ – інші витрати.

Вплив факторів на зміну рентабельності.
|Фактори |Розрахунок |Рівень |
| | |впливу |
|1. ОВФ |[pic]-[pic] |-0,02751 |
|2. НОЗ |[pic]-[pic] |-0,00833 |
|3. Матеріальні|[pic]-[pic] | 0,01044 |
|затрати | | |
|4. ЗП |[pic]-[pic] |-0,00012 |
|5. |[pic]-[pic] |-0,00061 |
|Відрахування | | |
|на соціальні | | |
|заходи | | |
|6. Амортизація|[pic]-[pic] |-0,00124 |
|7. Інші |[pic]-[pic] |0,00308 |
|витрати | | |
|Загальна зміна|[pic]-[pic] |-0,02426 |
|рентабельності| | |

За даними даної таблиці можна спостерігати зменшення рентабельності за рахунок зміни всіх елементів затрат, за винятком матеріальних затрат і інших витрат, зміна яких привела до збільшення рентабельності. В основному зниження рентабельності відбулося за рахунок зміни основних виробничих фондів і НОЗ, а також таких статей витрат як амортизація, і відрахування на соціальні заходи.

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що становище підприємства погіршується. З одного боку на підприємстві знизився обсяг виробництва продукції на 67%, з іншого знизився рівень рентабельності і якісні показники використання ресурсів. Все це веде до погіршення фінансового становища підприємства і змусить його розробляти інші форми організації виробництва, раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів, впроваджувати нові технології і т.п.

Розділ ІІ.

Аналіз фінансового стана підприємства.

Аналіз структури пасиву балансу. Оцінка ринкової стійкості підприємства.

Дані, які приводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни пройшли в структурі власного і позиченого капіталу, скільки запозичено в оборот підприємства довгострокових і короткострокових позичених коштів; пасив показує, звідки взялись кошти, кому зобов’язане за них підприємство.

Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які кошти воно має в своєму розпорядженні і звідки вони вкладені. По мірі власності використовуваний капітал підрозділяється на власний і позичений.
По строку використання розрізняють капітал довгостроковий постійний, і короткостроковий.

В залежності від того на скільки оптимально відношення власного і позиченого капіталу, багато в чому залежить фінансовий стан підприємства.
Обгрунтування правильної фінансової стратегії допоможе багатьом підприємствам підвищити ефективність своєї діяльності.

В зв’язку з цим важливими показниками, які характеризують ринкову стійкість підприємства є:

V Коефіцієнт фінансової автономності, або питома вага власного капіталу в загальній сумі капіталу;

V Коефіцієнт фінансової залежності;

V Коефіцієнт фінансового ризику (відношення позиченого капіталу до власного).

Таблиця № 3 Структура пасивів підприємства.

|Показники |Рівень показника |
| |На |На кінець |Відхилен|
| |початок.рок|року |ня +/- |
| |у | | |
|Питома вага власного капіталу з |94,7 |94,2 |-0,5 |
|загальній валюті балансу (коефіцієнт | | | |
|фінансової автономності п-мства), % | | | |
|Питома вага запозиченого капіталу |5,3 |5,8 |+0,4 |
|(коефіцієнт фінансової залежності) | | | |
|в тому числі: | | | |
|Довгострокового |0,04 |– |-0,04 |
|короткострокового |5,26 |5,8 |+0,54 |
|Коефіцієнт фінансового ризику |0,05 |0,06 |+0,01 |

Чим вищий рівень першого показника і нижче другого і третього, тим стійкіший фінансовий стан підприємства.

З таблиці 3 видно, що власний капітал має тенденцію до пониження. За звітний рік вона зменшилась на 0,5%, так як темпи росту позиченого капіталу вищі темпів росту позиченого капіталу. Збільшився також коефіцієнт фінансового ризику на 1%. Це свідчить про те, що фінансова залежність підприємства до зовнішніх інвесторів відносно підвищилась і значить знизилась його ринкова врівноваженість.

При внутрішньому аналізі фінансового стану необхідно вивчити динаміку і структуру власного і позиченого капіталу, визначити причини зміни окремих його складових і дати оцінку цим змінам за звітний період.

Таблиця № 4 Динаміка структури власного капіталу.
|Джерело |Сума, тис.грн |Структура капіталу, % |
|капіталу | | |
| |На поч. |На |На поч.|На |Відхилен|
| |року |кінець |року |кінець |-ня |
| | |року | |року | |
|Статутний фонд |977 |977 |0,4 |0,4 |— |
|Додатковий капітал |239390 |239731 |99,38 |99,12 |-0,26 |
|Резервний фонд |182 |182 |0,08 |0,08 |— |
|Спеціальні фонди і цільове |160 |323 |0,07 |0,1 |+0,03 |
|фінансування | | | | | |
|Реструктизований борг |282 |2413 |0,11 |1,0 |+0,89 |
|Збитки | | | | | |
|Минулих років; |-100 |-100 |-0,04 |-0,04 |— |
|Звітного року. |– |-1645 |– |-0,66 |-0,66 |
|Всього |240891 |241881 |100,0 |100,0 |— |

Страницы: 1, 2, 3


Рекомендуем

Опрос

Какой формат работ для вас удобней?

doc
pdf
djvu
fb2
chm
txt
другой


Результаты опроса
Все опросы