Меню

Теги для нашей библиотеки:

Рефераты бесплатно, доклады, курсовые работы, рефераты бесплатно, реферат, рефераты, рефераты скачать, Рефераты бесплатно, большая бибилиотека рефератов, и многое другое.


  Swot-аналіз бюджетної установи

Swot-аналіз бюджетної установи

Зміст

Вступ

1.      Визначення сильних і слабких сторін КРУ в Рівненській області

2.      Визначення можливостей і загроз КРУ в Рівненській області

3.      Зіставлення сильних і слабких сторін КРУ в Рівненській області з можливостями й загрозами

Висновки

Список використаної літератури


Вступ


З переходом України до ринкових відносин в її житті з’явилися нові реалії, які не можуть не впливати як на бюджетний процес, бюджетну політику, так і в цілому на бухгалтерський облік, що потребує його зміни та перебудови. На сучасному етапі становлення ринкової економіки великого значення набуває система заходів спрямованих на вдосконалення господарського механізму та поліпшення управління.

Актуальність проведеного дослідження аналізу сильних сторін в бюджетній установі на прикладі Контрольно-ревізійного управління в Рівненській області визначається наявністю великого числа невирішених проблем у даній області. До їхнього числа насамперед можна віднести:

необхідність удосконалювання методології бухгалтерського обліку в бюджетних установах в умовах широкого розвитку позабюджетної діяльності;

невідповідність реального змісту фінансово-господарської діяльності і рівня законодавчої, нормативно-правової і методичної бази бухгалтерського обліку і фінансового контролю;

відсутність теоретичних напрацювань, що визначають концепцію, напрямки інформатизації (зокрема, їх функціональні, інформаційні й організаційно-правові аспекти).

Стратегічний аналіз застосовується для виявлення основних тенденцій і факторів розвитку господарської діяльності бюджетної установи. Його метою є прогнозування напрямків подальшого розвитку фінансово-господарської діяльності. Він забезпечує вибір найбільш оптимальних рішень на перспективу .

Проблеми вдосконалення бухгалтерського обліку та аналізу суб'єктів господарювання, що утримуються за рахунок бюджету, слід вирішувати з урахуванням загальноекономічних перетворень, що повинні відбуватися у вітчизняній економіці, перегляду і реформування бухгалтерського обліку та аналізу в Україні загалом та глобальних світових процесів розвитку бухгалтерського обліку та аналізу в бюджетних установах.

Джерелом інформації для проведення аналізу в даній роботі є фінансова звітність бюджетної установи - Контрольно-ревізійного управління в Рівненській області.

При виконанні даної роботи спробуємо провести SWOT- аналіз реально діючої бюджетної установи - Контрольно-ревізійного управління в Рівненській області.


1. Визначення сильних і слабких сторін КРУ в Рівненській області

1. На першому етапі визначимо сильні і слабкі сторони. Перелік можливих сильних і слабких сторін бюджетної установи на прикладі КРУ в Рівненській області наведено в таблиці 1.


Таблиця 1. Аналіз сильних і слабких сторін бюджетної установи

Показники

Минулий рік (2006)

Звітний рік (2007)

Відхилення
+;-

%

ПРИБУТКОВІСТЬЗатверджені кошторисом видатки

6346800

7178800

6544200

113,10

Співвідношення видатків і доходів загального фонду

1

1

-

100

Співвідношення видатків і доходів спеціального фонду

-

-

-

-

Відношення видатків до власного капіталу

15,85

14,74

-1,11

92,99

РЕПУТАЦІЯПрихильність споживачів

Велика прихильність споживачів

Велика прихильність споживачів

-

-

Довіра ділових партнерів

Велика довіра ділових партнерів

Велика довіра ділових партнерів

-

-

ПРОДУКТИВНІСТЬОбсяг фінансування, що припадає на одного працюючого

22818

25664

2846

112,47

Співвідношення обсягу фінансування та середньорічної вартості необоротних активів

10,82

12,84

2,02

118,66

Співвідношення обсягу фінансування та середньорічної вартості матеріальних ресурсів

165,69

229,04

63,35

138,3

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ

Головними завданнями Управління є: забезпечення в установленому порядку реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю за використанням відповідно до законодавства міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими бюджетними установами, а також підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форми власності, відомчої належності та підпорядкованості, які отримують кошти з бюджетів та державних цільових фондів, коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, веденням і достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому. Організовує і здійснює державний фінансовий контроль: - проводить ревізії та перевірки фінансової діяльності щодо використання коштів, матеріальних цінностей та їх збереження, стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності; - проводить перевірки використання бюджетних коштів, отриманих на виконання державних програм, перевірки фінансово-господарської діяльності стосовно витрачання бюджетних позик, позик і кредитів, гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів державних цільових фондів, належного виконання державних контрактів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів, а також у передбачених законодавством випадках використання коштів, що залишаються в розпорядженні господарюючого суб'єкта у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів. Проводить ревізії та перевірки правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок державного бюджету. Проводить відповідно до законодавства ревізії та перевірки використання і збереження державного та комунального майна, в тому числі майна, переданого в користування. Вживає в установленому порядку заходів для усунення виявлених під час ревізій та перевірок порушень законодавства: - передає матеріали ревізій та перевірок органам, які згідно із законодавством виконують контрольні функції, якщо за виявленими фактами порушень прийняття рішення про застосування санкцій не належить до компетенції органів державної контрольно-ревізійної служби; - здійснює аналіз стану додержання фінансової дисципліни і повідомляє про його результати відповідним центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування,правоохоронним органам; - готує і подає до відповідних органів пропозиції щодо усунення причин і умов, які призвели до недостач державних коштів та матеріальних цінностей, неефективного і не за призначенням витрачання державних фінансових ресурсів, та запобігання їм у подальшому Пред'являє керівникам та іншим посадовим особам підприємств, установ і організацій, які ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених у ході ревізій і перевірок порушень і недоліків Здійснює контроль за їх усуненням і в разі потреби вживає додаткових заходів для їх усунення. Розглядає справи про застосування до об'єктів контролю фінансових санкцій та про адміністративні правопорушення. У межах, визначених законодавством України, перевіряє і координує роботу контрольно-ревізійних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Здійснює заходи щодо добору, розстановки, виховання, професійної підготовки і перепідготовки кадрів. 11. Надає організаційно-методичну допомогу контрольно-ревізійним службам місцевих органів виконавчої влади, органам місцевого і регіонального самоврядування та іншим державним органам за їх зверненнями (направлення працівників Управління для участі у нарадах і семінарах, на перевірки в складі комісій облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів місцевих рад у межах повноважень і компетенції ДКРС) . 12. Здійснює заходи щодо комп'ютеризації та створення інформаційно- аналітичної системи ДКРС у Контрольно-ревізійних підрозділах на місцях. 13. Розглядає листи, заяви і скарги громадян, підприємств, установ та організацій про факти порушення законодавства з фінансових питань, вживає згідно із законодавством відповідних заходів за результатами їх розгляду . 14.Забезпечує ведення та складання звітності про контрольно-ревізійну роботу, її достовірність. 15.Інформує громадськість через засоби масової інформації про заходи щодо здійснення контролю за додержанням фінансової дисципліни. 16.Організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в підрозділах Управління. 17.Управління, у разі необхідності, видає разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування спільні акти. Рішення Управління а питань контрольно-ревізійної діяльності, видані у випадках, передбачених законодавством та у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності. 18.Управління не має права втручатися в господарську діяльність підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання за винятком випадків, передбачених законодавством України.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

Коефіцієнт фінансової незалежності

1

1

-

100

Коефіцієнт фінансової стабільності

-

-

-

-

Частка позикового капіталу

-

-

-

-

Оборотність власного капіталу

1,11

0,9

-0,21

81,08

ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ

Вартість необоротних активів

1173111

1579161,96

406050,96

134,61

Ступінь зношеності обладнання

0,69

0,79

0,1

114,49

ДОСЛІДЖЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИНОК Інноваційна діяльність в КРУ в Рівненській області не здійснюється. Проте, згідно Положення про КРУ в Рівненській області, для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій з питань, що належать до компетенції управління, в ньому можуть утворюватися наукові ради і комісії.

ОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ

Контрольно-ревізійне управління в Рівненській області було створено 1993 року після прийняття 26 січня ЗУ “Про Державну контрольно-ревізійну службу в України”, воно знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича 21. Управління є органом виконавчої влади, входить до складу державної контрольно-ревізійної служби в Україні і підпорядковується Головному контрольно-ревізійному управлінню ( надалі ГоловКРУ). Установа у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, директивними наказами Міністра фінансів України, ГоловКРУ України та Положеннями про Контрольно-ревізійні управління, а також іншими нормативно-правовими актами. До складу КРУ в Рівненській області входять контрольно-ревізійні відділи в районах та в м. Рівному. Управління контролює свою діяльність за місцевими державними адміністраціями та органоми місцевого самоврядування, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контрольними органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки. Управління є юридичною особою, має самостійний кошторис, розрахунковий та спеціальний рахунки в банках, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки та штампи, відповідні бланки.

ТРУДОВІ РЕСУРСИ

Коефіціент обороту по прийому

0,1

0,06

-0,04

60

Коефіціент обороту по звільненню

0,02

0,02

-

100

Коефіціент плинності кадрів

0,02

0,02

-

100

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Працевлаштування безробітних здійснюється через відділ кадрів, де безпосередньо відбувається подальше їх направлення на роботу.

2. Підтримка благочинних фондів безпосередньо Контрольно-ревізійним управлінням не здійснюється в силу тих причин, що асигнування з державного бюджету на ці заходи не проводиться.

Страницы: 1, 2


Рекомендуем

Опрос

Какой формат работ для вас удобней?

doc
pdf
djvu
fb2
chm
txt
другой


Результаты опроса
Все опросы